Leej twg muaj cai yuav khoom?

Txhua tus yeej muaj cai yuav chav kawm los sis txhua yam khoom hauv kevkawmhmoob.com. Ua ntej yuav khoom/chav kawm koj yuav tsum saib dua seb koj nkag puag yog Hmoob Education lub website li tus link no: https://kevkawmhmoob.com.

Kev txwv

Duab & Video

Txwv tsi pub muab peb cov duab & video hauv Kevkawmhmoob.com coj mug tso saum Facebook, youtube, Tiktok …. thaum tsi tau kev tso cai los ntawm Hmoob Education yog peb paub thiab pom koj ua yuam cai peb yuav muab koj tshem tawm ntawm chav kawm hauv website thiab foob koj mug rau nom tswv raws li kev cai lij choj teb chaws.

ID/ACCOUNT

Txwv tsi pub koj muab koj tug ID/account rau lwm tug nkag mug kawm, peb yuav siv AI thiab Technology soj ntsuam yog pom koj tug ID/accoun nkag hauv ntau lub xov tooj IP tuam hauv peb lub website peb yuav muab koj tug ID/account tsem tawm tsi pub koj nkag los ntxiv txawm tias tsi tau kev tso cai los ntawm koj.

Them Nyiaj

Ua ntej koj xa nyiaj yuav khoom/chav kawm yuav tsum saib kom zoo sau kom yog peb tus Cbank ( tài khoản ngân hàng ) los sis thaij kom yog peb lub QR CODE Momo …. li peb tau tso tseg rau saum qhov chaw xa nyiaj, yog koj xa yuam kev mug rau lwm tus peb yuav tsi paub txog koj li teeb meem.

Koj li feem cuam

Chav Kawm: Tom qab koj yuav chav kawm Hmoob Education yuav kuaj yog txais tau nyiaj lawm peb yuav tso cai rau koj nkag mus kawm hauv chav koj them nyiaj raws li koj tus ID, email, npe, xov tooj koj xa nrog nyiaj tuaj hauv cov ntsiab lus ( nội dung chuyển khoản ) yog li ntawv thaum xa nyiaj nco ntsoov sau koj tus ID, email, npe los sis koj tus xov tooj xa tuaj rau peb, peb thiaj yuav qhib tau chav kawm rau koj.

Koj muaj cai nkag mus kawm txhua lub sij hawm thaum koj xyeej, thaum peb hloov tshiab tej videp kawm hauv chav kawm los koj muaj cai kawm tsi tag them nyiaj ntxiv, yuav teb koj txhua lub sij hawm thaum koj muaj lug nug txog peb.