Noj qab nyob zoo !

Hmoob Education thov ceeb toom rau txhua tus qhua tshwj xeeb thiab tsoom niam txiv kwv tij neej tsa uas nkag los hauv peb Kevkawmhmoob.com li nram qab no

  1. Txwv tsi pub muab peb cov video hauv Kevkawmhmoob.com coj mug tso saum Facebook, youtube, Tiktok …. thaum tsi tau kev tso cai los ntawm Hmoob Education yog peb paub thiab pom koj ua yuam cai peb yuav muab koj tshem tawm ntawm chav kawm hauv website thiab foob koj mug rau nom tswv raws li kev cai lij choj teb chaws.
  2. Thaum koj nkag los tso npe peb yuav paub txog koj lub xeem, lub npe, email, xov tooj, txhua yam uas koj sau tseg rau qhov chaw tso npe thiab hauv koj profile. Hmoob Education yuav siv koj tej ntau ntawv no thaum koj yuav chav kawm, yuav khoom, los sis koj nov qab Email thiab Password. Peb cog lus tiag yuav tsi muab koj tej ntaub ntawv no rau lwm tus thib 3 thiab yuav tsi siv koj tej ntau ntawv mug rau lwm yam txhaum cai.
  3. Chav kawm: Txhua chav kawm hauv Kevkawmhmoob.com yeej qhia tsheeb meej tiag kawm txog yam dab tsi thiab koj yuav tau kawm dab tsi hauv chav kawm yog li ntawv koj yuav tsum nyeem kom zoo ua ntej yuav chav kawm
  4. Sau ntawv rau peb yog koj xav tau kev pab los sis tsi nkag siab txog yam twg. Gmail: kevkawmedu@gmail.com

 1.  

 1.  

 1.