Tag: Kev kawm hmoob

Kawm Kho, Txiav Txuas Video thiab Duab hauv Capcut, Canva, Ezpics, Remove…

Ntawm no yog chav kawm txiav txuas & kho video thiab duab, design duab…
Hauv chav kawm no koj yuav kawm tau dab tsi:

Txiav txuas video ua nkauj, ua movies
Muab duab dhos ua video
Ua nkauj karaoke
Ua video xov xwm
Download video hauv youtube thiab hauv Tiktok tsi muaj LOGO 
Kho tus neeg hauv zaj video thiab duab kom zoo nkauj li siab nyiam
Dhos nkauj thiab ntshais lus rau video
Siv AI dhos ntawv rau video
Hloov suab ua txiv neej, poj niam, lus mos, lus laug…
Siv AI nyeem ntawv xov xwm tsi tag kaw lus
Ua txuj ci ya, ploj
Ua txuj ci hwj huaj hloov neeg, hloov khaub ncaws
Kho duab hauv capcut
Paub siv tag txhua yam cuab yeej hauv app Capcut
Paub Design Duab & Video hauv Canva thiab Ezpics
Ua video Intro……..
Tom qab koj yuav chav kawm lawm koj yuav tau kawm mus li thiab kuv yuav Update ntau yam ntxiv txog txiav txuas & kho video thiab duab rau huav chav kawm no koj yuav tau kawm dawb tsi tag them nyiaj ntxiv.
Kuv yuav Qheb Zoom teb sawv dawg tej lus noog thiab qhia ntxiv tej qhov uas nej saib video tsi nkag siab.

Nyeem Ntxiv →