Hmoob Education

Hmoob Education lub hom phiaj yog xav kom peb hmoob thoob ntuj muaj kev kawm, txawj ntse li luas lwm haiv neeg

Peb lub hom phiaj tom ntej yuav qheb txhua chav kawm txog kev siv Technology hauv xov tooj, computer, enternet, kawm thiab sau ntawv hmoob, kawm hais lus mes kas… kawm xim xaus, tshuab raj, tshuab qeej, hu nkauj…..

Yog koj txawj yam dab tsi xav muab kaw ua chav kawm qhia rau sawv dawg sau ntawv tuaj nrog peb tham 

zoo siab txais tos txhua tus xib fwb qhia thiab tub ntxhais kawm

– Hmoob Education –